Total Pageviews

Monday

Prohibitie 2011 Proiect de lege


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
ORDIN:
SECŢIUNEA 1
Zone şi perioade de prohibiţie
Art.1. (1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop
comercial, recreativ /sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee,
moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe
o durată de 60 de zile, în perioada 4 aprilie – 2 iunie inclusiv, şi în apele care
constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile, în
perioada 4 aprilie – 18 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ /sportiv al
oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în
râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum
şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 100 zile, în
perioada 1 aprilie- 9 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ /sportiv şi
familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare
acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o
durată de 60 zile, în perioada 4 aprilie –2 iunie inclusiv.
Art. 2. În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de
prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror
specii de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, pe o durată de 90 zile, în perioada
4 aprilie –2 iulie inclusiv.
3
Art. 3. Se declară zone de refacere biologică / zone de protecţie pentru
resursele acvatice vii următoarele:
b) Dunărea Veche, între confluenţa canalului Olguţa cu Dunăre Veche
şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată
de 275 zile, în perioada 1 martie – 30 noiembrie inclusiv, cu excepţia
pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de
prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic natural a peştelui şi a altor
vieţuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluenţa cu canalul
Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina, Mm
8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se
va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic
natural a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc şi Zmeica în tot timpul anului;
f) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, în tot
timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura
în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a
altor vieţuitoare acvatice capturate;
g) pe braţul Sfântu-Gheorghe, în zona km 22-25, pe o durată de 107
zile, în perioadele 1 martie– 15 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
h) pe Braţul Chilia, în zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 107 zile,
în perioadele 1 martie– 15 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
i) pe Dunăre, în zonele Mm 52-57 (Isaccea) si Mm 64-71 pe o durată
de 107 zile, în perioadele 1 martie– 15 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie
inclusiv;
j) pe Braţul Borcea, zona km 30-50 (Feteşti), pe o durată de 107 zile, în
perioadele 1 martie– 15 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie inclusiv;
k) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării;
l) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai, delimitată de
coordonatele:
NV: 43o47’ lat. N şi 28o35’18” long. E;
NE: 43o47’ lat. N şi 28o40’ long. E;
SV: 43o44’20” lat. N şi 28o35’18” long. E;
SE: 43o44’20” lat. N şi 28o40’ long. E;
şi a cărei limită dinspre mal este balizată.
Art. 4.(1) În zonele de refacere biologică / zonele de protecţie, sunt
interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor
vieţuitoare acvatice;
4
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol
existenţa resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei,
tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea
gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe
mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) activităţile prevăzute la lit. a)-
c) nu sunt interzise în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundaţiilor.
SECŢIUNEA a 2-a
Specii şi perioade de prohibiţie
Art.5 (1) Se interzice pescuitul comercial,recreativ/sportiv şi familial a
speciilor de peşti, după cum urmează:
a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la
data de 2 iunie inclusiv;
b) lostriţa, păstrăvul de mare, lipanul şi mihalţul, tot timpul anului;
c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi coregonul, începând cu data
intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15
septembrie – 31 decembrie 2011;
d) sturioni, în tot timpul anului, cu excepţia:
- pescuitului în scop ştiinţific;
- pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru Programul de populare
de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) pescuitul rechinului, pe o durată de 47de zile, în perioada 15 martie –
30 aprilie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toată perioada
anului;
c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;
d) pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea
raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economică
Exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului şi dimensiunile minime ale ochiurilor de
plasă se supun dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. …….al Consiliului din
…………….de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente
pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2011.
Art. 6. Prohibiţia pescuitului în scop comercial şi familial a scrumbiei de
Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
5
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la
Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 8 zile, în perioada 24 aprilie – 1mai
inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43,
până la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 22 zile, în perioada 1mai – 22 mai
inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până
la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 zile, în perioada 14 mai- 12
iunie inclusiv.
Art. 7. Capturarea sturionilor se realizează în stare vie, pe o durată de
46 de zile în perioada 1 martie – 15 aprilie inclusiv, în zonele:
- Dunăre Mm 53- 54 ( Isaccea) şi Mm 67-68,5 (Groapa Catargului,
Pluton);
- Braţ Borcea, km 37- 47.
SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii finale
Art. 8. (1) Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi
metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice,
condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de
pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a
Dunării, în complexul Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată
de 183 zile, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile,
lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta
Dunării”, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data
de 30 septembrie, inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul
Razim – Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în tot timpul anului.
Art. 9. Dimensiunile minime ale peştilor şi altor vieţuitoare acvatice vii
care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale
resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi
capturate din mediul acvatic.
Art.10.(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de
acvacultură inclusiv celor situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor
din teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei
„Delta Dunării” activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii
amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia
6
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei
Biosferei „Delta Dunării”, eliberat în baza următoarelor documente:
a) facturi fiscale de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile de
profil autorizate în producerea de material piscicol;
b) bilanţul financiar-contabil pentru anul 2010;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea
heleşteelor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin
notificarea prealabilă cu 48 de ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor
Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.
Art.11. Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează
potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi complectări de
Legea nr. 317/2009 şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei
Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.12. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor
nr. 8/126/2010 privind prohibiţia pescuitului în anul 2010, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I , nr 109 din 18 februarie 2010.
Art. 13. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării
rurale,
Valeriu TABĂRĂ
Ministrul mediului şi pădurilor,
Làszló BORBÉLY

No comments:

Post a Comment